Selecciona el verbo griego que deseas resaltar:Selecciona el tipo de palabra en latín que deseas resaltar:Palabras jurídicas en el texto:


Texto en griego

Καὶ οἰκοδεσπότης

προερχόμενος

ἀπήντησεν

τοῦ φίλου αὐτοῦ

καὶ εἶπεν· Χαῖρε Γάϊε,

καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

καὶ ἀντησπάσατο

λέγων·


Καλῶς ζήσαις, Λούκιε·

ἔστιν σε ἰδεῖν;

πράττεις;

Πάντα ὀρθῶς.

πῶς ἔχεις;

Συγχαίρομαί σοι

οὕτως ὡς ἐμοί.

(ἔστιν μοί)

κριτήριον.

Πρὸς τίνα;

πρὸς τὸν ταμίαν;

Οὐκ ἐκεῖ.

Ἀλλὰ ποῦ;

πρὸς τὸν ἀνθύπατον;

Οὐδ᾿ ἐκεῖ,

ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄρχοντας

ἐξ ὑπογραφῆς τοῦ διέποντος

τὴν ἐπαρχίαν.

Ποταπὸν δ᾿ ἐστὶν

αὐτὸ τὸ πρᾶγμα;

Οὐ πάνυ μέγα·

ἔστιν γὰρ χρηματικόν,

ἵνα ὅλον ἴδηις.

εἰ σχολάζεις σύ,

παρέδρευσον ἡμῖν·

οἱ κριταὶ γὰρ

ἡμέραν ἡμῖν ὥρισαν

τὴν σήμερον

ἀπόφασιν ἐρούμενοι.


διὸ βούλομαί σου παρόντος

περὶ τῆς δίκης

σὺν τοῖς συνηγόροις

σκέψασθαι.

Παρέλαβες;

Παρέλαβον.

Τίνας; Τοὺς σοὺς φίλους.

Καλῶς ἐποίησας.

Συνετάξω;

περὶ ποίαν ὥραν;

ἐν ποίωι τόπωι;

᾿Σ τὸ φόρον,

ἐν τῆι στοᾶι,

ἐγγὺς τῆς στοᾶς

τῆς Νίκης.

Μετ᾿ ὀλίγον ἐκεῖ ἔρχομαι.


Ἀλλὰ παρακαλῶ, ἐν νῶι ἔχοις.

Ἀμέριμνος ἦις·

ἐμοὶ μελήσει.

Ἄγωμεν ἡμεῖς

πρὸς τὸν τραπεζίτην·

λάβωμεν παρ᾿ αὐτοῦ

δηνάρια ἑκατόν·

δῶμεν δικολόγωι

τιμητικὸν

καὶ τοῖς συνηγόροις

καὶ τῶι νομικῶι,

ἵνα σπουδαιότερον

ἐκδικήσωσιν ἡμᾶς.

Οὗτός ἐστιν.

Λαβὲ παρ᾿ αὐτοῦ κέρμα

καὶ ἀκολούθει.

Καθὼς συνεταξάμεθα,

πάρεστιν Γάϊος.

συγκαλέσωμεν αὐτὸν

εἰς τὴν συμβουλήν.

ἐνθάδε ἔχομεν

τὰ ἀσφαλίσματα,

Παρήγγειλας αὐτῶι;

Παρήγγειλα.

Ἐμαρτυροποίησας;

Ἐμαρτυροποίησα.

Ἕτοιμος ἦις.

Ἕτοιμός εἰμι.

Καὶ ὁ ἀντίδικος

ἐντυχεῖν θέλει.

Σιώπησον.

Σιωπῶ.

Σιωπὴν ἔχετε,

ἀκούσωμεν

τὴν ἀπόφασιν.

ἤκουσας,

ὅτι ἐνικήσαμεν,

Γάϊε;

Texto en latín

Et pater(familias)

procedens

ocurrit

amico suo

et dixit: Ave, Gaie

et osculatus est eum.

et resalutavit dicens:Bene valeas, Lucie ;

est te videre ?

Quid agis ?

Omnia recte.

quomodo habes?

Gratulor tibi

sic quomodo mihi.

(est mihi)

iudicium.

Ad quem?

ad quaestorem?

Non ibi.

Sed ubi?

ad proconsulem?

Nec, ibi,

sed ad magistratus

ex subscriptione praesidis

provinciae.

Quale autem est

ipsa res?

Non valde magnum;

est enim pecuniarium,

ut omne videas.

si vacat tibi,

adesto nobis;

iudices enim

diem nobis dederunt

hodiernam:

sententia dicitur.


quare volo te praesente

de causa

cum advocatis

tractare.

Adhibuisti?

Adhibui.

Quos? Tuos amicos.

Bene fecisti.

Constituisti?

circa quam horam?

in quo loco?

In foro,

in porticu

iuxta stoam

Victoriae.

Post modicum ibi venio.


Sed rogo, in mente habeas

Securus esto;

mihi pertinet.

Eamus nos

ad nummularium;

accipiamus ab eo

denarios centum;

demus causidico

honorarium

et advocatis

et iuris peritis,

ut incessanter

defendant nos.

Iste est.

Accipe ab eo nummos

et sequere.

Sicut constituimus,

adest Gaius.

convocemus eum

in consilium.

hic habemus

instrumenta.

Denuntiasti illi?

Denuntiavi.

Testatus es?

Testatus sum.

Paratus esto.

Paratus sum.

Et adversarius

interpellare vult.

Tace.

Taceo.

Silentium habete,

audiamus

sententiam.

audisti,

quia vicimus,

Gaie?

Traducción

Y el amo de la casa

acercándose

se encontró

con un amigo suyo

y le dijo: "¡hola Gayo!"

y le dio un beso.

Este le devolvió el saludo diciendo:¡Qué bien estás, Lucio!

¿De verdad te estoy viendo?

Lucio: ¿Cómo estás?

Gayo: Todo bien,

¿y tú?

L.: Me alegro por ti

tanto como por mí.

Tengo

un juicio.

G.: ¿Contra quién?,

¿contra el cuestor?

L.: No

G.: ¿Entonces?,

¿contra el proconsul?

L.: Tampoco,

contra un magistrado

que está fuera de la jurisdicción del juez

de la provincia.

G.: ¿Y de qué se trata

este caso?

L.: No es gran cosa;

es por un tema de dinero

así que ya ves.

Si tienes un rato

vente con nosotros

que los jueces

nos han citado

hoy

para declarar.


Así que quiero que estés presente

para tratar

el caso

junto con mis abogados.

G.: ¿Has buscado abogados?

L.: Sí.

G.: ¿Quiénes son? L.: Tus colegas.

G.: Bien hecho.

¿Habéis quedado?

¿Alrededor de qué hora y

dónde?

L.: En el foro,

en el pórtico,

cerca de la puerta

de la Victoria.

G.: Vengo en un rato.


L.: Pero por favor, acuérdate.

G.: No te preocupes,

me concierne.

L.: Vamos

al banquero

a pedirle

cien denarios

y se los damos al abogado defensor

como un honorario,

y a nuestros abogados

y a los expertos en leyes

para que nos defiendan

incansablemente.

Este es.

Que te dé las monedas

y ven conmigo.

Tal y como concretamos,

Gayo está aquí.

Vamos a traerle

a nuestra conversación.

Aquí tenemos

la garantía.

G.: ¿Has hecho un juramento?

L.: Sí.

G.: ¿Y has declarado?

L.: Sí.

G.: Pues prepárate.

L.: Estoy preparado.

G.: Tu adversario

quiere intervenir.

Calla.

L.: Estoy callado.

G.: Guarda silencio,

vamos a escuchar

el veredicto.

L.: ¿Has oído

que hemos ganado,

Gayo?

Texto en griego

Ἐπιθυμῶ μαθεῖν

διάλεκτον Ἀττικήν,

ἐπιθυμῶ λίαν.

Ὅτι θέλεις

ῥήτωρ εἶναι

(δικολόγος,

δημηγόρος,

συνήγορος,

νομικός,

νομικός,

νομικός,

νομικός,

παράκλητος).

Texto en latín

Cupio discere

sermonem Atticum,

cupio valde.

Quoniam vis

orator esse

(causidicus,

dicentarius,

actor,

iuris studiosus,

iuris peritus,

iuris consultus,

iuris prudens,

advocatus.)

Traducción

Quiero aprender

el dialecto Ático,

lo deseo sobremanera.

Desde que quieres

ser orador,

abogaducho,

orador popular,

procurador,

estudioso de la ley,

conocedor de esta;

entendido en leyes,

un letrado competente,

en fin, abogado...)

Texto en griego

Κύριε,

χαῖρε,

σωθείης ἀεί,

προσφίλτατε.

πῶς

τὰ πράγματά σου;

πάντα καλῶς;

Ὡς οἱ θεοὶ

θέλουσιν.

Τί πράττεις; Nῦν

ἔπραττον,

νῦν δὲ

σχολάζομαι.

Θέλω σοι

ἐγχειρίσαι

τὴν διοίκησιν

τῆς ἐμῆς πράξεως.

ἄγωμεν.

περιπάτει

καὶ ἐγὼ

δώσω σοι

τί πράξηις.

πάντων γὰρ

τῶν ἀγαθῶν

ἄξιος εἶ.

Texto en latín

Domine,

salve.

Salvus sis semper,

amantissime.

Quomodo

res tuae?

Omnia bene?

Quomodo dii

volunt.

Quid agis? Modo

agebam,

nunc autem

vacat mihi.

Volo tibi

iniungere

administrationem

meae actionis.

Eamus;

ambula

et ego

do tibi

quid agas.

Omnium enim

bonorum

dignus es.

Traducción

- Señor,

¡hola!

Espero que estés siempre bien,

queridísmo.

¿Cómo

van tus asuntos?

¿Todo bien?

- Como los dioses

lo desean.

¿Cómo estás tú? - Hasta hace poco

hacía varias cosas,

pero ahora

estoy ocioso.

- Me gustaría

ofrecerte

la gestión

de mi juicio.

Vamos,

demos un paseo

y te

contaré

qué tienes que hacer.

- Claro,

te mereces todo

lo bueno.